HOT...NEWS

...การอบรมครู...

เรื่อง สื่อมัลติมิเดีย (10ก.ย.50)

..ในการอบรมครั้งนี้ก็จะมีท่าน อาจารย์ วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ท่านได้ชี้แนะในเรื่อง การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีการอบรมให้ทำสื่อการสอนด้วย การ์ตูนผ้า โดยให้ครูทุกท่านทำด้วยฝีมือของตนเอง สอนให้ออกแบบตัวการ์ตูน การใช้สีไม้ การเขียนรายเส้น การใชภู่กัน การใช้สีไล่สี การใช้สื่อสอนเด็ก ครูทุกท่านมีความสุขกับการเข้าอบรมในครั้งนี้มากและมีความตั้งใจเพราะมีเวลาแค่ 2 วัน ที่สำคัญผู้ที่เข้าร่วมการอบรมทุกท่านได้รับ สัมฤทธิบัตรเพื่อแสดงว่าได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครู

มีภาพในการอบรมครั้งนี้มาฝาก..

กระดานความคิดเห็น

ท่านสามารถถ่ายทอด ความรู้ ความรู้สึก และ เรื่องต่างๆได้ที่นี่!

ฝีมือเด็กเทคโน..จ้า